• 矿粉筛分.xlsm                                                c32d25e328e6ac1d5927321b238cc167.xlsm (41.74 KB)                        ...

 • 矿粉密度亲水系数.xlsm                                                1010a68e3716a0a1b49eb1022990ba40.xlsm (40.04 KB)                        ...

 • 矿粉密度.xlsm                                                64fc33f8b0930411c55245ddd2df082e.xlsm (37.66 KB)                        ...

 • 矿粉.xlsm                                                013f0eec5e1e6a1f86c55c048c614465.xlsm (47.24 KB)                        ...

 • 粉煤灰LZAHDL2019020300(2).xls                                                fc5c1b6c07c8c7b55d0976b2ea840e13.xls (39.50 KB)                        ...

 • 粉煤灰GL-LGJC18-FH-(2).xlsx                                                41efe22eef0be7f0915c5bddaddbf4ff.xlsx (14.59 KB)                        ...

 • 矿粉QEJC_CN-CYY-KFJ-(2)...

 • 水泥GL-LGJC18-SN-(2).xlsx                                                a5ebd1714c619fbaa3884628a229a6f1.xlsx (36.53 KB)                        ...

 • 水泥检测报告程序GCJYJC-CN-SNJ-00 (2) .xlsx                                                67aeabeddab06d50c2c120ac9295d060.xlsx (35.51 KB)                        使用时请注意:                                                                                        不会改程序的朋友,下载程序后把文件名改成...

 • 【空表】01粉煤灰细度、烧失量、需水量比、含水量、三氧化硫含量、活性指数及安定性试验检测记录表.xls                                                93f90c6b35b9dccc313f3bc81577853b.xls (26.00 KB)                        ...

 • 【空表】02掺和料氯离子含量、吸铵值、氧化镁含量、游离氧化钙含量试验检测记录表.xlsx                                                264bedeafdcd4d074c55e395214a9b91.xlsx (12.88 KB)                        ...

 • 【空表】03掺和料总碱量试验检测记录表.xls                                                0227a1f88de199e78a6ecdc937818457.xls (23.50 KB)                        ...

 • 【空表】04掺和料总碱量工作曲线试验检测记录表.xls                                                0aa8edeacc21191b1b56dd3327b6c717.xls (48.00 KB)                        ...

 • 【空表】05矿渣粉流动度比、活性指数、烧失量、含水量、三氧化硫含量试验检测记录表.xls                                                660881a45656d005996beaf11bf88b6f.xls (24.50 KB)                        ...

 • 【空表】06掺和料细度、密度、比表面积试验检测记录表.xls                                                cb23b583f6b3345d24c837bfd77d60c0.xls (24.00 KB)                        ...

 • 【空表】07掺和料二氧化硅含量、氧化钙含量、五氧化二磷含量、碱度系数试验检测记录表.doc                                                e6b1f10edb2b83cc6423f9437a1b00a6.doc (29.50 KB)                        ...

 • 【空表】08掺和料氯离子含量(磷酸蒸馏-汞盐滴定法b)试验检测记录表.doc                                                99f7cff0bef83a5eba3e519c9c311849.doc (23.50 KB)                        【空表】07掺和料二氧化硅含量、氧化钙含量...

 • 水泥石灰剂量检测报告程序GCJYJC-CN-SSJ-00 (2) .xls                                                77030aa64b328895eb9e9a479d97d22d.xls (398.50 KB)                        ...

 •                                                 粉煤灰                        ...

 • 水泥石灰剂量SY-LGJC19-XCJ-(2).xls                                                b7019a796b9dc0abea1428990bad89a5.xls (360.50 KB)                        ...

 • 水泥GL-LGJC18-SN-(2).xlsx                                                89ab079b19ac651136dae8726df69937.xlsx (36.53 KB)                        ...

 • 矿粉GL-LGJC18-CYY-KFJ-(2).xlsx                                                e067acbfc6ae91415626e7f92ef3961a.xlsx (21.16 KB)                        ...

 • 水泥比表面积试验记录带计算公式.xls                                                e616a0164cac81082f8fd180b3172179.xls (30.00 KB)                        ...

 • 水泥LZAHDL2019020300(2).xls                                                30de20d3d2efce3f713f9be20d780346.xls (102.00 KB)                        ...

 • 矿粉LZAHDL2019020300(2).xls                                                748301954816ef92d4ad86051826a49d.xls (74.00 KB)                        ...

 30    1 2 ›› ›|

热搜标签

阅读排行

赞助推荐